Verantwoording

Bestuursverslag 2017


In het verslagjaar 2017 heeft Stichting Pater Schlooz invulling kunnen geven aan haar doelstellingen door financiële steun aan 14 projecten.

Deze projecten zijn allemaal voorzien van een financiële onderbouwing.

Over het verslagjaar 2017 is een bedrag overgemaakt van in totaal € 230.546 (zie specificatie bestedingen op pagina 23 van het Jaarverslag 2017).

In het verslagjaar 2017 zijn besluiten genomen ten aanzien van de financiële steun in het kalenderjaar 2018. Deze besluiten zijn ook gecommuniceerd met de aanvragers in India, teneinde hen zo goed mogelijk in staat te stellen de projecten te plannen en voor te bereiden.

De financiële bijdragen aan projecten waartoe besloten is en welke zijn bericht aan de aanvragers in het verslagjaar worden als verplichting verantwoord. Dit om beter inzicht te geven in de omvang van de bestemmingsreserve.

In 2017 bedraagt de toezegging voor 2018  € 70.000. Hierop heeft al een vooruitbetaling plaats gevonden van € 60.000. De kosten in het verslagjaar 2017 bedragen € 1.085. Dat is minder dan 1% van de bestedingen over het verslagjaar. Er is geen personeel in dienst en de bestuurders ontvangen geen vergoeding, ook geen kostenvergoeding. In India worden geen kosten gemaakt, zodat de donaties geheel aan de projecten ten goede komen.

Beleidsplan 

Gegeven de doelstelling van de stichting zullen er geen investeringen plaatsvinden en zal geen personeel worden aangetrokken, noch zullen activiteiten worden ontwikkeld ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling. De stichting is een particulier hulpverleningsinitiatief en stelt zich ten doel om conform de doelomschrijving in de statuten in de voetsporen van pater Frans Schlooz hulp te verlenen aan armen en behoeftigen in Zuid-India. De geboden hulp staat in het teken van armoedebestrijding, verbetering van de levensstandaard, educatie, bewustwording, gezondheid en welzijn van de behoeftigen in Tamil Nadu, een van de armste (droogste) deelstaten in Zuid-India. Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door relatief kleinschalige projecten met een groot sociaal rendement financieel te ondersteunen. De projecten worden geselecteerd op advies van plaatselijke contactpersonen en/of lokale overheden en zijn gericht op blijvende verbetering en zelfredzaamheid. De ondersteuning van projecten kan eenmalig zijn of van langere duur en richt zich met name op onderwijs, opvang van straatkinderen, huisvesting, medische zorg, sociale begeleiding en verbetering van het milieu. De ondersteuning kan ook geschieden in samenwerking met andere hulpverlenende instanties.

In 2017 werden 14 projecten ondersteund. Hierbij geldt dat de kwaliteit van de projecten duidelijk voorrang heeft op kwantiteit. Naar verwachting zal het aantal projecten niet toenemen, maar eerder afnemen.

De door de stichting verkregen middelen komen beschikbaar via circa 450 donateurs en vrienden van Stichting Pater Schlooz, erfenissen/legaten en bijdragen van andere hulpverlenende instellingen en personen waarmee wordt samengewerkt.

De verkregen middelen worden toegekend aan projecten, waarbij besluiten zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden, zodat de continuïteit van de projecten in India niet onnodig in gevaar komt. Om de toezeggingen te kunnen waarmaken wordt door de stichting een prudent financieel beheer gevoerd. Er worden geen gelden belegd, waardoor geen beleggingsrisico wordt gelopen. De geldmiddelen worden in euros aangehouden om valutarisico’s te voorkomen en er worden geen investeringen gedaan. Als de financiële positie dit toelaat worden vooruitbetalingen op de toezeggingen gedaan. 

Voor 2018 worden de te ontvangen giften, bijdragen en legaten begroot op een bedrag van € 140.000. Gezien het feit dat de ontvangsten geheel gebaseerd zijn op vrijgevigheid van de gevers, is het begroten met onzekerheid omgeven.

Beknopt financieel overzicht Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2017

(Alle bedragen in €)

Jaar
Baten

Donaties

Kosten

2000

200.430

200.970

6.571

2001

155.610

152.203

3.945

2002

124.030

157.040

3.092

2003

130.579

110.154

1.244

2004

186.633

129.493

517

2005

179.401

158.087

762

2006

183.799

173.210

729

2007

185.793

224.238

544

2008

261.161
227.714

867

2009288.834253.715817
2010336.823233.7231.565
2011411.849

381.740

1.469

2012

338.064

374.315

1.533

2013396.687348.3161.981
2014247.721398.249*3.062
2015309.184298.9761.626
2016284.636273.350**2.577
2017174.695230.5461.085

* Voor een vergelijking op kasbasis moet bij de donaties rekening worden gehouden met een afname in de toezeggingen voor volgend jaar.

* * Exclusief aandeel Rotary in microfinanceproject