Verantwoording

Bestuursverslag 2023


Dankzij de in 2023 ontvangen giften hebben wij alle vaste doorlopende projecten kunnen financieren en een grote stap kunnen zetten in het uitbreiden van bestaande succesvolle micro-
financieringsprojecten. Daarnaast is uitvoering gegeven aan alle giften met een bestedingsdoel. De zonne-energie projecten voor scholen en plattelandhuisjes welke zijn opgestart in 2022, zijn in 2023 afgerond.

De in 2023 ontvangen giften bedragen € 147.825. Dit bedrag is substantieel hoger dan in 2022 (€ 125.633). Deze toename in de ontvangen giften is positief beïnvloed door de keuze van het bestuur om alle donaties van 2023 en 2024 te bestemmen voor de uitbreiding van micro finance projecten; dit voor zover er geen bestemmingsdoel is meegegeven en de middelen niet noodzakelijk waren voor de financiering van de doorlopende projecten.

Blijkbaar spreekt het verstrekken van kleine kredieten aan vrouwen voor hun bedrijf(je) erg aan. Het te bereiken fonds is dan ook “revolving”: met de aflossingen worden weer nieuwe kredieten verstrekt. Met het verdiende inkomen door de vrouwen wordt de positie van de vrouw in haar gezin verbeterd, wordt voldoende eten en het naar school kunnen gaan van kinderen bereikbaar. Ook de organisatie in ‘Self Help’- Groepen draagt bij aan de emancipatie en kennisontwikkeling.

Een opsomming en beschrijving van de vaste projecten is uiteengezet in de pagina’s vóór dit bestuursverslag. Aan opvang van kinderen, onderwijs en sociale begeleiding is € 101.570 besteed. In dit bedrag is ook opgenomen het invulling geven aan de giften met een bestemmingsdoel. De in 2023 aan microfinancieringsprojecten toegezegde middelen bedragen

€ 60.000 voor de jaren 2023 tot en met 2025. Dit aangezien een uitbreiding van een microfinancieringsproject een ontwikkelperiode kent van 3 jaar, waarna het systeem van kredietverstrekking en het ontvangen van aflossingen zichzelf in stand kan houden. De toezegging voor 2024 en 2025 ad. € 40.000 is verantwoord onder de kortlopende schulden.

In 2023 is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van het micro finance project bij de Stichting Boeken Steunen Mensen uit Venlo, de geboorteplaats van Frans Schlooz. De aanvraag is gehonoreerd. Dankzij een succesvolle boekenbeurs, met een stand van de Stichting Pater Schlooz, is een donatie van maar liefst € 20.000 ontvangen in 2024. Gezien de betrokkenheid van Rotary Club Maas en Peel bij de Stichting Boeken Steunen Mensen is het
mogelijk dat het bedrag in 2024 nog wordt verhoogd middels grants van de wereldwijde Rotary organisatie.

Ook in 2023 bedroegen de kosten van beheer en administratie minder dan 1% van de giften. Om de kosten verder te beperken is een bankrekening in 2023 opgezegd.

Tot slot wil ik namens het bestuur de heer Ravi Kuitems bedanken voor zijn inzet voor de Stichting Pater Schlooz gedurende zijn bestuurslidmaatschap vanaf 2015. Mevrouw Francine van Enckevoort-Beurskens heten wij van harte welkom in het Comité van Aanbeveling. De heer Robby Gereards heten wij graag welkom in het Bestuur.

Beknopt financieel overzicht Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2023

(Alle bedragen in €)

Jaar
Baten

Donaties

Kosten

2000

200.430

200.970

6.571

2001

155.610

152.203

3.945

2002

124.030

157.040

3.092

2003

130.579

110.154

1.244

2004

186.633

129.493

517

2005

179.401

158.087

762

2006

183.799

173.210

729

2007

185.793

224.238

544

2008

261.161
227.714

867

2009288.834253.715817
2010336.823233.7231.565
2011411.849

381.740

1.469

2012

338.064

374.315

1.533

2013396.687348.3161.981
2014247.721398.249*3.062
2015309.184298.9761.626
2016284.636273.350**2.577
2017174.695230.5461.085
2018135.032204.5001.398
2019137.414132.6651.167
2020130.856130.225784
2021157.299150.6521.045
2022125.633139.994847
2023147.825161.5701.168

* Voor een vergelijking op kasbasis moet bij de donaties rekening worden gehouden met een afname in de toezeggingen voor volgend jaar.

* * Exclusief aandeel Rotary in microfinancieringsproject