Verantwoording

Bestuursverslag 2021


Ook in 2021 hebben wij als Stichting Pater Schlooz, met dank aan al onze particuliere donateurs, stichtingen, en bedrijven die giften hebben gedoneerd, weer invulling gegeven aan onze doelstellingen. 

Belangrijk hierin is het verlenen van vaste jaarlijkse financiële steun aan twaalf projecten. Via deze projecten zijn straatkinderen in de grote steden en zwerfkinderen in de rurale gebieden opgevangen en in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen. Tevens is sociale service geboden aan de allerarmste kastelozen. 

In 2017 bedraagt de toezegging voor 2018  € 70.000. Hierop heeft al een vooruitbetaling plaats gevonden van € 60.000. De kosten in het verslagjaar 2017 bedragen € 1.085. Dat is minder dan 1% van de bestedingen over het verslagjaar. Er is geen personeel in dienst en de bestuurders ontvangen geen vergoeding, ook geen kostenvergoeding. In India worden geen kosten gemaakt, zodat de donaties geheel aan de projecten ten goede komen.

In het verslagjaar 2021 is – op verzoek van onze stichting – de nog door Frans Schlooz zelf opgerichte technische school ITI Polur in Chennai toegevoegd aan de projecten die jaarlijks vast worden ondersteund. Omdat de bijdragen voor 2021 en 2022 voor de vaste projecten al waren toegezegd en het uiteraard niet mogelijk is om al toegezegde bedragen nog te korten, is daarmee voor beide jaren
€ 6.500 dus in totaal € 13.000 meer uitgegeven aan vaste projecten dan begroot. Vanaf 2023 worden de andere vaste projecten met € 1.000 of  € 1.500 gekort om die ondersteuning voor ITI Polur mogelijk te maken.Dit heeft tot gevolg dat in het verslagjaar aan vaste projecten in totaal € 91.600 is uitgegeven in plaats van de reguliere € 78.600.

In 2021 was het niet mogelijk door middel van directe contacten
extra middelen te verwerven om extra projecten te financieren.
De covid pandemie stond ook in dit verslagjaar die activiteiten in de weg. Datzelfde geldt ook voor een bezoek – op eigen kosten – van bestuursleden aan Tamil Nadu. Overheidsmaatregelen in Nederland en in India verboden dat en overigens was het ook niet te
verantwoorden.

Desalniettemin zijn naast de twaalf vaste projecten ook in 2021 nog eenmalige projecten gefinancierd en deels gerealiseerd. Het meest in het oog springende project is het zogenaamde “Borewell Project”, volledig gefinancierd door de Stichting Global Durability Fund in Venlo.

Acht scholen, verdeeld over de beide regio’s Chennai en Trichy zijn voorzien van een duurzame voorziening voor schoon drinkwater.

Die scholen waren:

1. De higher secondary school in Jolarpettai, aantal leerlingen 425 jongens;

2. De primary school in Gedilam, aantal leerlingen 525, waarvan 250 jongens en 275 meisjes;

3. De matriculation school in Cuddalore, aantal leerlingen 220, waarvan 84 jongens en 136 meisjes;

4. De higher secondary school in Vyasarpadi, aantal leerlingen 1407 waarvan 218 jongens en689 meisjes;

5. De higher secondary school in Nedungadu, aantal leerlingen 460, waarvan 253 jongens en 207 meisjes;

6. De matriculation school in Adamangalam, aantal leerlingen 207, waarvan 131 jongens en 76 meisjes;

7. Het college of education in Dharmapuri, aantal leerlingen 1851, waarvan 1537 jongens en 314 meisjes;

8. Het Siharam, jong volwassenenonderwijs, in Thiruvanamalai, aantal leerlingen 196, waarvan 86 jongens en 110 meisjes.

Schoon water voor acht scholen en 5.291 leerlingen dat heeft echt impact. Iedere leerling die door de school die hij of zij bezoekt de beschikking krijgt over schoon drinkwater zorgt er namelijk voor, dat het gezin, waar zij of hij in leeft, voorzien wordt van schoon drinkwater. Met andere woorden. Het totale aantal mensen dat de beschikking krijgt over schoon drinkwater door dit project bedraagt vijf of zes maal het aantal leerlingen.

Als je je vervolgens realiseert dat – daar waar de bevolking beschikt over schoon drinkwater – de besmetting en dus de sterfte ten gevolge van wat genoemd wordt “ratdiseases”, (alle ziektes, die het gevolg zijn van slechte hygiënische omstandigheden) daalt met 50 %, wordt duidelijk dat ongeveer 15.000 mensen door deze schenking van € 30.000,- verschoond blijven van deze ziektes en alle mogelijke gevolgen.. 

In 2021 is in Trichy een solar project gerealiseerd middels zonnepanelen op twee scholen. Hierdoor wordt de energie duurzaam opgewekt, worden de energiekosten verlaagd en wordt de zekerheid van het kunnen beschikken over elektriciteit verbeterd.

 Het totale bedrag, dat in 2021 is besteed door onze stichting voor projecten en activiteiten bedraagt € 150.652,–. 

In 2021 zijn we niet noemenswaardig afgeweken van ons beleidsplan wat betreft de ondersteunde projecten ondanks covid en de gevolgen daarvan in acute zin in India.

Ook in het verslagjaar 2021 zijn weer besluiten genomen voor 2022 die vanzelfsprekend gedeeld zijn met de projectverantwoordelijken in India. Die besluiten worden ook weer als verplichting verantwoord in de jaarrekening. Het totaal van de aangegeven verplichtingen voor 2022 bedraagt € 85.100.

Ook in 2021 zijn we erin geslaagd de totale kosten lager te houden dan 1% van onze omzet. De kosten ten laste van onze stichting hebben all-in slechts € 1.045,–  bedragen. 

Grote dank weer aan iedereen die zich om niet heeft ingezet. 

Ook in 2021 hebben activiteiten plaatsgevonden die niet op geld gewaardeerd in het jaarverslag terug te vinden zijn. 

Een van de belangrijkste daarvan,  zo niet het belangrijkste, is het Micro Finance Project waarbij het inmiddels om meer dan duizend vrouwen gaat.  Dit project is echt ‘revolving’ en blijft doorlopen waarbij 2022 mogelijk een belangrijk jaar zal worden om hier een vervolg aan te geven.

 

Beknopt financieel overzicht Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2021

(Alle bedragen in €)

Jaar
Baten

Donaties

Kosten

2000

200.430

200.970

6.571

2001

155.610

152.203

3.945

2002

124.030

157.040

3.092

2003

130.579

110.154

1.244

2004

186.633

129.493

517

2005

179.401

158.087

762

2006

183.799

173.210

729

2007

185.793

224.238

544

2008

261.161
227.714

867

2009288.834253.715817
2010336.823233.7231.565
2011411.849

381.740

1.469

2012

338.064

374.315

1.533

2013396.687348.3161.981
2014247.721398.249*3.062
2015309.184298.9761.626
2016284.636273.350**2.577
2017174.695230.5461.085
2018135.032204.5001.398
2019137.414132.6651.167
2020130.856130.225784
2021157.299150.6521.045

* Voor een vergelijking op kasbasis moet bij de donaties rekening worden gehouden met een afname in de toezeggingen voor volgend jaar.

* * Exclusief aandeel Rotary in microfinanceproject