Privacyverklaring

Van elke gedoneerde Euro

komt minimaal 99 cent

ten goede van de projecten in India.

Privacyverklaring

In het kader van onze werkzaamheden ten behoeve van het verlenen van steun aan de armsten in Tamil Nadu, India, verwerken wij persoonsgegevens.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting Pater Schlooz
Parkweg 5B
6212 XN Maastricht

info@stichtingpaterschlooz.nl

www.stichtingpaterschlooz.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Pater Schlooz

Stichting Pater Schlooz verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en overeenkomst inzake schenking.
Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • het besteden van gelden aan gekozen goede doelen in Tamil Nadu, India;
 • het werven van fondsen;
 • het verrichten van administratieve handelingen, waaronder het beheer van bestanden, het opmaken van de jaarrekening, het verantwoording afleggen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en het doen van een aanvraag tot ondersteuning.
 • het communiceren met en informeren van goede gevers en de projectverantwoordelijken in Tamil Nadu, India.
Persoonsgegevens

Stichting Pater Schlooz verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geslacht
  • Status Vriend van Stichting Pater Schlooz
Doeleinden

Stichting Pater Schlooz verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het onderhouden van contact met u;
  • het informeren van doelgroepen over activiteiten;
  • beheer van bestanden en verrichten administratieve handelingen;
  • het rapporteren en analyseren voor verantwoordingen;
  • het informeren omtrent mogelijkheden tot ondersteuning in Tamil Nadu, India;
  • het nakomen van verplichtingen naar het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om invulling te geven aan ons doel, het ondersteunen van projecten voor de armsten in Tamil Nadu. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat u hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals:

  • het geïnformeerd worden over ondersteunde projecten
  • beveiliging en beheer van bestanden en systemen
Verstrekking aan derden

In het kader van het invulling geven aan ons doel kan Stichting Pater Schlooz persoonsgegevens uitwisselen. Stichting Pater Schlooz kan voor het hiervoor genoemde doel gebruik maken van de diensten van derden, zoals IT-leverancier van onze website en sociale media.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Stichting Pater Schlooz zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het invulling geven aan ons doel en hiervoor genoemde doeleinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn voor het invulling geven aan ons doel, het ondersteunen van projecten voor de armsten in Tamil Nadu.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heet Stichting Pater Schlooz passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen dit doen wij om de invulling van ons doel te verbeteren en u te informeren.

Uw rechten

U heeft het recht om Stichting Pater Schlooz een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Stichting Pater Schlooz
Parkweg 5B
6112 XN Maastricht
info@stichtingpaterschlooz.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting pater Schlooz, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 02-04-2020.
Stichting Pater Schlooz kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.