Van elke gedoneerde euro

komt minimaal 99 cent

ten goede van de projecten in India.

Missie en werkwijze

Stichting Pater Schlooz ondersteunt relatief kleinschalige projecten met een -maximaal sociaal rendement. De stichting ziet er op toe dat van elke gedoneerde euro minimaal 99 cent ten goede van de projecten in India komt. Het werkgebied van de stichting is Tamil Nadu (Chennai, Trichy) India.

Werkwijze
  • Onder plaatselijke leiding met toezicht en financiële steun vanuit Nederland
  • Vraaggericht; inspelen op noden en behoeften, rekening houdende met advies plaatselijke deskundigen
  • Bestuur besluit over toekenning donaties
  • Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties
  • Donaties soms in samenwerking met andere hulpverleningsinstanties,
Selectie projecten

Jaarlijks ontvangt de stichting zo’n 10 tot 20 aanvragen uit India.

De stichting hanteert de volgende criteria:

  • kleinschalig project
  • maximaal sociaal rendement
  • advies plaatselijke Salesianen en/of contactpersonen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk hulp te verlenen, op welke wijze of onder welke benaming dan ook, aan personen of instellingen, die zich inzetten en zich ten doel gesteld hebben de zorg en verpleging van zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustzijnswording, de opvang van vluchtelingen en in het algemeen de ontwikkelingshulp, dit alles ter voortzetting van de werken van pater Frans Schlooz of in de geest van de door hem opgezette werken, in India.

De door de stichting geboden hulp staat in het teken van armoedebestrijding, de verbetering van de levensstandaard, educatie, bewustwording, gezondheid en welzijn van de behoeftigen in India en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan 2018-2020

Gegeven de doelstelling van de Stichting zullen er geen investeringen plaatsvinden en zal geen personeel worden aangetrokken noch zullen activiteiten worden ontwikkeld ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling.

De stichting is een particulier hulpverleningsinitiatief en stelt zich ten doel om conform de doelomschrijving in de statuten in de voetsporen van Pater Frans Schlooz hulp te verlenen aan armen en behoeftigen in Zuid India.

De geboden hulp staat in het teken van armoedebestrijding, verbetering van de levensstandaard, educatie, bewustwording, gezondheid en welzijn van de behoeftigen in Tamil Nadu, een van de armste (droogste) deelstaten in Zuid-India.

Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door relatief kleinschalige projecten met een groot sociaal rendement financieel te ondersteunen. De projecten worden geselecteerd op advies van plaatselijke contactpersonen en/of lokale overheden en zijn gericht op blijvende verbetering en zelfredzaamheid. De ondersteuning van projecten kan eenmalig zijn of van langere duur en richt zich met name op onderwijs, opvang van straatkinderen, huisvesting, medische zorg, sociale begeleiding en verbetering van milieu. De ondersteuning kan ook geschieden in samenwerking met andere hulpverlenende instanties.

Bij de ondersteuning van projecten geldt dat kwaliteit van de projecten duidelijk voorrang heeft op kwantiteit. Naar verwachting zal het aantal projecten niet toenemen.

De door de Stichting verkregen middelen komen beschikbaar via circa 600 donateurs en vrienden van de Stichting Pater Schlooz, erfenissen/legatenen bijdragen van andere hulpverlenende instellingen en personen waarmee wordt samengewerkt.

De verkregen middelen worden toegekend aan projecten, waarbij besluiten zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden, zodat de continuïteit van de projecten in India niet onnodig in gevaar komt. Om de toezeggingen te kunnen waarmaken wordt door de Stichting een prudent financieel beheer gevoerd.
Als de financiële positie dit toelaat worden vooruitbetalingen op de toezeggingen gedaan.

In de bestuursvergadering van 11 december 2018 is bij de vaststelling van de begroting 2019 de looptijd van het beleidsplan verlengd.