Verantwoording

Bestuursverslag 2013
In het verslagjaar 2013 heeft de Stichting Pater Schlooz invulling kunnen geven aan haar doelstellingen door financiële steun aan 28 projecten.
Deze projecten zijn allemaal voorzien van een financiële onderbouwing.
Over het verslagjaar 2013 is een bedrag overgemaakt van in totaal € 348.316,- (zie Jaarverslag 2013 onder de knop ‘Verantwoording).
In het verslagjaar 2013 zijn besluiten genomen ten aanzien van de financiële steun in het kalenderjaar 2014. Deze besluiten zijn ook in 2013 gecommuniceerd met de aanvragers in India, teneinde hen zo goed mogelijk in staat te stellen de projecten te plannen en voor te bereiden.
Met ingang van de jaarrekening 2006 worden de financiële bijdragen aan projecten waartoe besloten is en welke zijn bericht aan de aanvragers in het verslagjaar als verplichting verantwoord. Dit om beter inzicht te geven in het vermogen.
Ultimo 2013 bedraagt de toezegging voor 2014 en volgende jaren € 257.500,- De kosten voor 2013 zijn beperkt tot € 1.981,- minder dan 0,5 % van de ontvangen giften.
In India worden geen kosten gemaakt, zodat de donaties geheel aan de projecten ten goede komen.

Alle bestuursleden werken onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.

Beknopt financieel overzicht Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2013

(Alle bedragen in €)

Jaar
Baten

Donaties

Kosten

2000

200.430

200.970

6.571

2001

155.610

152.203

3.945

2002

124.030

157.040

3.092

2003

130.579

110.154

1.244

2004

186.633

129.493

517

2005

179.401

158.087

762

2006

183.799

173.210

729

2007

185.793

224.238

544

2008

261.161
227.714

867

2009288.834253.715817
2010336.823233.7231.565
2011411.849

381.740

1.469

2012

338.064

374.315

1.533

2013396.687348.3161.981
2014*247.721398.2493.062

* Voor een vergelijking op kasbasis moet bij de donaties 2014 rekening worden gehouden met een afname in de toezeggingen voor volgend jaar van € 157.500.